Metsänomistajat 2/2013 - page 6

Metsän
omistajat
6
Agrimarket Juva
Pyydystie 3, 51900 Juva
puh. 010 76 83750
Puhelun hinta on 8,35 snt/puh + 12,09 snt/min.
13.500,-
sis. alv 24 %
AVOINNA:
ark. 8-18 la 9-14 20.6. asti
24.6. - 30.9. ark. 8-17, la 9-14
KESLA 211 + 82 METSÄKUORMAIN + VAUNU -PAKETTI
KESLA 203T + 9T -metsäkuormain + vaunu
• Kuomaaja 5.10 -ulottuvuudella
• Mekaaninen venttiilistö
• Hydrauliset tukijalat
• Vaunussa aisaohjaus, etusermi
ja vahvat pankot
Erinomainen vaihtoehto
käytetyn paketin etsijälle
ja pientä metsänhoitoa
harrastavalle!
• Ulottuvuus 6,8 m
• Mekaaninen venttiilistö
(lisävarusteena hydraulinen
ja sähköinen ohjaus)
• Hydrauliset tukijalat
• Hydraulinen jatke
• Vaunussa 3 pankkoa, hydr.
aisaohjaus ja etusermi
16.950,-
sis. alv 24 %
Vuodesta toiseen
Keslan kestosuosikki!
Onko vaunu hyvä, mutta
pelkkä kuormaajan vaihto
kiinnostaa?
Keslan 200- ja 300-sarjan
kuormaajista kova kampanja
päällä. Kysy lisää myyjältä?
Jyrki Sahinjoki
p. 010 76 83415
TERVETULOA
KESKUSTELEMAAN
LISÄÄ!
Etelä-Savon puukaupassa Suomen kiivain tahti
Kysynnän painopiste
havutukissa
Pystykauppojen painopiste on
erityisesti mänty- ja kuusitukis-
sa. Ostajia kiinnostavat erityises-
ti kesän aikana korjattavissa ole-
vat kohteet. Puumarkkinoiden
hyvä kysyntätilanne on heijastu-
nut kevään aikana myönteisesti
myös havutukkien hintatasoon.
Koivutukilla
kuitupuiden kohtalo
Kuitupuun markkinat ovat
jo pitkään kärsineet kuitupuun
ylituotannosta ja ostajien har-
valukuisuudesta. Kuitupuusta
ei synny markkinoilla samalla
tavalla kilpailua kuin tukista.
Nyt joudumme toteamaan, et-
tä koivutukilla on ollut saman-
kaltainen kohtalo. Vain reilut
neljä vuotta sitten koivutukin
ja havutukkien hintaerot olivat
2–3 euroa/m³. Nyt koivutukin
hintataso on painunut lähes 15
euroa/m³ alemmaksi. Hintata-
son pudotus on ollut yli 30
%! Samalla aikajaksolla valmiin
koivuvanerin hintataso on kehit-
tynyt päinvastaiseen suuntaan
hieman vahvistuen. Vaikka koi-
vutukki on monessa leimikossa
sivupuutavaralajin roolissa, kan-
nattaa metsänomistajan kiinnit-
tää sen hinnoitteluun kasvavaa
huomiota.
Sahatavaran tuotanto
kasvussa, massan
tuotanto ennallaan
Pellervon taloudellinen tutki-
muslaitos (PTT) ennustaa ku-
luvalle vuodelle sahatavaran
viennin kasvua 3–5 %. Vaikka
Euroopassa rakentamisen el-
pyminen on heikkoa kysynnän
lisäystä ennakoidaan erityisesti
Aasian kasvavilta markkinoilta.
Myös Pohjois-Afrikan ja Lähi-
idän kysyntä on vahvaa.
Paperiteollisuuden haasteet
ylikapasiteetin purkamisessa jat-
kuvat samaan aikaan kun pape-
rin kysynnän laskutrendi jatkuu.
Vaikka paperin tuotanto laskee,
säilyy mekaanisen ja kemiallisen
massan kokonaistuotantomäärät
vuoden 2012 tasolla. Sellun kas-
vavat vientimäärät ja kartongin
tuotannon kasvu tasapainottavat
tilannetta merkittävästi. Myös
vuodelle 2014 PTT ennustaa
massan tuotantomäärien säily-
vän nykytasolla.
Metsänhoitoyhdistystä
kannattaa hyödyntää
Onnistuneen puukaupan resepti
on ennallaan:
1. Ota yhteyttä omaan metsän-
hoitoyhdistykseen
2. Suunnitelkaa yhdessä omalla
puolella olevan metsäammat-
tilaisen kanssa mihin hakkuut
kannattaa kohdistaa
3. Sopikaa miten leimikko mark-
kinoidaan, kilpailutetaan ja
miten tarjousten vertailussa
hyödynnetään MHY:n tieto-
pankki tukinkatkonnasta
4. Sopikaa samalla myös kor-
juun valvonnasta
5. Sopikaa tarvittaessa uudista-
mistöiden hoidosta.
Metsänhoitoyhdistys on met-
sänomistajien oma palvelutalo,
joka toimii metsänomistajan ta-
voitteista lähtien. Samalla se tuo
turvaa ja vaivattomuutta koko
puukauppaprosessiin.
Timo Leskinen, johtaja
Metsänomistajien liitto
Järvi-Suomi
Ajankohtaista puukaupasta
Vuoden alusta alkaen puun
kysyntä on säilynyt hyvällä
tasolla ja puukauppamäärät
kasvaneet. Järvi-Suomessa
tammi-toukokuun myyn-
timäärät olivat yhteensä
noin 5,3 milj. m³ mikä oli yli
25 % enemmän kuin vuosi
sitten. Erityisen vilkkaana
puukauppa on käynyt Ete-
lä-Savossa. Suurimmillaan
Etelä-Savon puukauppa on
kattanut yli 20 % Suomen
viikkomyynneistä.
Vilk-
kaimpina viikkoina myyn-
timäärät ovat lähestyneet
200 000 m³:n tasoa.
Kantohinnat Etelä-Savossa 29.4. - 26.5.2013
Mänty- Kuusi- Koivu- Mänty- Kuusi- Koivu-
tukki
tukki
tukki
kuitu kuitu kuitu
Uudistushakkuu
59,8 59,1 48,6 24,7 26,2 18,8
Harvennushakkuu 50,7 49,6 38,8 17,0 16,7 15,8
Ensiharvennus
13,6 13,1 13,8
Lähde: Metsänhoitoyhdistysten hintaseuranta
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
1/2006 1/2007 1/2008 1/2009 1/2010 1/2011 1/2012 1/2013
Kantohinnat Kymi-Savon alueella €/m
3
1.1.2006 - 26.5.2013
Kuusitukki
Koivutukki
Mäntytukki
Lähde: Metinfo
Mäntykuitu
Koivukuitu
Kuusikuitu
0
50
100
150
200
250
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52
2013
2012
2011
Myyntimäärät viikoittain Etelä-Savossa
1000 m3
Lähde: Metla
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...20
Powered by FlippingBook