Previous Page  11 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 16 Next Page
Page Background

Metsän

omistajat • Savotta

11

Mylläkkää Kemera-töissä

Vuonna 2015 uudistettu Kestävän metsätalouden rahoituslaki (Ke-

mera) sai aikaan melkoisen mylläkän etenkin taimikoiden ja nuor-

ten metsien hoidon työlajeissa. Mylläkkä ei kuitenkaan kohdistu-

nut varsinaisesti töiden toteuttamiseen, joiden edistämiseen val-

tion kassasta tulevat tukieurot erityisesti on tarkoitettu. Mylläkkä

kohdistui ikävä kyllä byrokratiaan, jolla rahoitusta suorittavaan

työhön pitäisi hankkia.

Uudistettu Kemera-laki edellyttää ennakkosuunnitelman te-

kemisestä kaikille tuettaville työmuodoille, aiemmasta poiketen

myös taimikonhoidolle ja nuoren metsän hoidolle. Uusi käytän-

tö moninkertaisti viime vuonna mm. metsänhoitoyhdistyksissä

tehtävää ”papereiden pyörittelyä” ja ruuhkautti pahasti raportteja

vastaanottavan ja käsittelevän metsäkeskuksen tietojärjestelmän.

Ruuhkaa ei saatu vuoden vaihteeseen mennessä purettua, joten

uuden Kemera-lain tukiin vuodelle 2015 varatuista 15 miljoonaa

eurosta pystyttiin käyttämään vain 10 miljoonaa. Viime vuonna to-

teutettuja hankkeita seisoo vieläkin jossakin byrokratian rattaissa,

toiveissa on saada niille rahoitus kuluvan vuoden määrärahoista.

Saara Koskinen

Viime vuoden kesäkuussa tuli

voimaan uusi Kemera-laki (kes-

tävän metsätalouden rahoitus-

laki), jossa myönnetään tukea

taimikon varhaishoitoon, nuo-

ren metsän hoitoon ja sen yhte-

ydessä syntyvän pienpuun ke-

räämiseen,

terveyslannoituk-

seen, juurikäävän torjuntaan,

suometsän hoitoon, metsätei-

hin, metsäluonnon hoitoon ja

ympäristötukisopimuksiin.

Valtion

säästöohjelmasta

johtuen kemera-varojen mää-

rää leikattiin tälle vuodelle noin

12 miljoonaa euroa viime vuo-

den tasosta. Tänä vuonna ke-

mera-tukea on käytettävissä 58

miljoonaa euroa. Samalla halli-

tus teki esityksen eduskunnal-

le kemera-lain muuttamisesta,

jotta vähenevät varat saadaan

kohdistettua tärkeimpiin työla-

jeihin. Tavoitteena on, että la-

kimuutokset tulevat voimaan

1.4.2016.

JUURIKÄÄVÄN

TORJUNTA POISTUNEE

Juurikäävän torjunta poiste-

taan kemera-tuettavista työla-

jeista. Samalla kun juurikää-

vän torjunta poistuu Kemeran

työlajeista, hallitus esittää met-

sätuholain muuttamista siten,

että kesähakkuiden yhteydes-

sä (nyrkkisääntö: äitienpäivästä

isäinpäivään) hakkuuoikeuden

haltija velvoitetaan huolehti-

maan juurikäävän torjunnasta.

Jos hakkuuoikeuden haltija jät-

tää torjuntakäsittelyn tekemät-

tä, seuraa siitä metsätuholain

edellyttämä sanktio.

Juurikäävän torjunnan pois-

toon käytetään siirtymäsääntöä,

että vielä 1.5.-31.5.2016 tehdyt

torjunta-käsittelyt saavat keme-

ra-tuen, mutta kesäkuun alun

jälkeen tuki poistuu.

MUITA MUUTOKSIA

Metsien terveyslannoitus raja-

taan jatkossa boorilannoituk-

seen ja suometsissä tehtävään

tuhkalannoitukseen ja tukita-

soa alennetaan. Boorilannoitus-

ta tuetaan sekä kivennäis- että

turvemailla.

Suometsän hoidon (kunnos-

tusojitus ja vesiensuojelu) tuki-

tasoa alennetaan. Metsäteiden

tukitasoa alennetaan muualla

maassa paitsi Pohjois-Suomes-

sa. Uusia hakemuksia oja- ja tie-

hankkeista aletaan Metsäkes-

kuksessa käsitellä vasta 1.4. jäl-

keen.

Ympäristötukeen tarkoitet-

tujen varojen riittävyys turva-

taan alentamalla hehtaarikoh-

taista peruskorvausta nykyi-

sestä. Puuston myyntitulojen

menetykset sen sijaan korva-

taan nykyisellä tavalla.

TAIMIKON VARHAISHOIDON

TUKITASO SÄILYY

Taimikon varhaishoito näh-

dään tärkeimpänä metsänhoi-

don työlajina, minkä vuoksi sen

tukitaso ja tuen ehdot säilyte-

tään ennallaan. Taimikon var-

haishoitokohteiksi määritellään

taimikot, joissa pääpuulajina

kasvatettavien taimien keskipi-

tuus hoitotyön jälkeen on välillä

0,7 – 3 metriä.

Nuoren metsän hoito säi-

lyy myös tuettavana kemera-

työlajina. Lakiesityksessä esite-

tään kuitenkin nuoren metsän

hoidon yhteydessä kerättävien

pienpuun tukien heikentämistä.

Jukka Hujala

kenttäpäällikkö, MTK

MUSTE EI EHTINYT KUIVUMAAN

Kemera-lakiin tulossa muutoksia

Kemera-muutosesityksen mu-

kaan juurikäävän torjunnan tu-

esta luovutaan. Samalla juuri-

käävän torjunta säädetään met-

sätuholaissa hakkuuoikeuden

haltijan velvollisuudeksi juuri-

käävän leviämisen riskialueilla

1.5. – 30.11. välisenä aikana teh-

tävissä kasvatus- ja uudistus-

hakkuissa. Velvoite ei koske ko-

titarvehakkuita.

Kun juurikäävän torjunnan

tuesta luovutaan, on jatkossa-

kin tärkeää huolehtia metsi-

en terveydestä. Pystykaupoissa

juurikäävän torjunnasta huo-

lehtii puunostaja, hankintakau-

poissa metsänomistaja ja mhy:n

omissa korjuupalveluleimikois-

sa Mhy Savotta. Lait pyritään

saamaan voimaan 1.4.2016.

Juurikäävän torjunta urea-

tai

harmaaorvakkaliuoksella

vaatii nyt kasvinsuojeluainei-

den tutkinnon. Kasvinsuojelu-

aineista annetun lain mukaan

tutkintovelvoite koskee amma-

tissaan juurikäävän- ja heinän-

torjunta-aineita käyttäviä hen-

kilöitä.

Hakkuuoikeuden haltijan on

siis jatkossa lakisääteisesti huo-

lehdittava juurikäävän torjun-

nasta sulan maan aikaan teh-

tävissä hakkuissa. Puun ostajat

ovat jo varautuneet uuden sää-

döksen voimaantuloon ja puu-

kauppasopimuksiin on lisätty

erilaisia juurikäävän torjuntaan

ja torjunnan kustannuksiin liit-

tyviä ehtoja. Tässä tilantees-

sa myyntiin tulevien kohteiden

korjuuajankohdan

määritte-

lyyn, korjuuehtoihin ja eri osta-

jien tarjousten vertailuun, mu-

kaan lukien torjunnan kustan-

nusten jakautuminen myyjän

ja ostajan kesken, on syytä kiin-

nittää entistä suurempaa huo-

miota.

Juurikäävän torjunnan tuki poistuu

– hakkaaja velvollinen huolehtimaan

torjunnasta

Taimikonhoidon painopiste pyritään suuntaamaan taimikon varhaishoitoon, missä on tapahtunut metsien-

hoidon pahimmat laiminlyönnit viime vuosien aikana. Kemera-laki mahdollistaa myös koneellisen taimikon

varhaishoidon tukemisen.

Varhaishoidolla kasvutilaa taimille

Onko sinulla 4-10 vuotta sitten istutettu havupuutaimikko?

Sovi ilmainen maastokäynti metsäasiantuntijasi kanssa niin

selvitetään, kaipaako taimikkosi varhaisperkausta. Olisiko

taimikkosi sopiva kitkentäkohde?

Tiesitkö, että viivyttely lisää tulevien hoitotöiden kustannuksia.

Huolehdi siis taimikon hoidosta oikeaan aikaan.

Varhaisperkaukseen on mahdollista saada valtion tukea.

Yli 0,7 ja alle 3 m kohteet saavat kemera-tukea 160 €/ha.

Tuki on sama riippumatta siitä, tekeekö työn itse vai metsuri.

Ota yhteyttä!

metsänhoitoyhdistys

SAVOTTA

Kemera