Previous Page  12 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 16 Next Page
Page Background

12

Metsän

omistajat • Savotta

Metsänhoitoyhdistys Savotan

pohjoisimmissa osissa metsä-

asiantuntijat toimivat Sonkajär-

ven, Vieremän ja Iisalmen toi-

mistoista käsin. Iisalmen toi-

misto on auki yleensä klo 8-16,

muilla toimistoilla ovet ovat au-

ki, kun väkeä on paikalle. Pa-

rasta onkin soittaa ja varata ta-

paamisaika metsäasiantuntijan

kanssa.

Ylä-Savon tiimissä on kah-

deksan metsäasiantuntijaa – Ii-

salmessa

Leena Kukkonen

,

Ju-

ha Kiiskinen

ja

Jarkko Ron-

kainen

, Sonkajärvellä

Marko

Mustonen

,

Veijo Pursiainen

ja

Jaakko Heikkinen

sekä Viere-

mällä

Antti Komulainen

ja

Ve-

sa Ahola

. Hankkeiden toteutta-

jana toimii

Janne Makkonen

.

Metsäsuunnittelua Ylä-Savossa

tekee Antti Komulainen ja su-

kupolvenvaihdos-asioissa met-

sänomistaja voi kääntyä

Rauno

Karppisen

puoleen.

Tiimin alueella toimii kol-

me koneketjua metsänhoitoyh-

distyksen korjuupalvelussa ja 5

luottourakoitsijaa maanmuok-

kauksissa. Lisäksi Mhy Savotta

työllistää 15 metsuria, jotka te-

kevät pääasiassa istutus- ja rai-

vaustöitä.

Ylä-Savon metsät ovat pää-

osin reheviä kuusivaltaisia mä-

kiseutuja, tosin mänty- ja suo-

valtaisuus lisääntyy pohjoista

kohden. ”Boorinpuutosalueita

on ehkä normaalia enemmän.

Metsänomistajat ovat lähteneet

hyvin mukaan terveyslannoi-

tushankkeisiin”, kertoo Iisal-

men eteläpuolen metsät tunteva

Jarkko Ronkainen. Tiimin poh-

joisimpien metsien eli Sonkajär-

ven pohjoisosan ominaisuutena

ovat metsitetyt suoalueet. ”Nä-

mä ovat erityisen hyviä tuhka-

lannoituskohteita, kunnostuso-

jituksia ja harvennushakkuita

unohtamatta”, muistuttaa Jaak-

ko Heikkinen.

Korjuupalvelua hoitava Jan-

ne Makkonen kiittää paikal-

listen koneurakoitsijoiden am-

mattitaitoa ja erinomaisesti toi-

mivaa yhteistyötä. ”Sateisesta

kesästä ja syksystä huolimatta

työmaita on saatu hyvin tehtyä.

Nyt olosuhteet hakkuille ovat

hyvät, on routaa ja lunta, joten

mahdollisimman paljon leimi-

koita pyritään nyt korjaamaan.”

OMATOIMISIA

METSÄNOMISTAJIA

Leena Kukkonen kiittelee, et-

tä Ylä-Savon metsänomistajat

ovat tottuneet käyttämään rai-

vaussahaa, joten metsät ovat

keskimäärin hyvässä kunnossa.

Metsänomistajat tekevät myös

muita metsänhoitotöitä itse,

löytyypä muutamia innokkai-

ta hankintapuun tekijöitäkin.

”Alueemme vahvuus on aktii-

vinen nuoren metsän hoito, kiit-

telee tiiminvetäjä Marko Musto-

nen.

Ylä-Savossa on useita yhteis-

metsiä, kuten Sukeva ja Sälevä.

Mustosen mukaan yhteisomis-

tajuudet ovat kasvussa. Metsä-

tilat myös vaihtavat omistajaa

kaupan kautta kiivaasti.

”Raivaukset ja harvennuk-

set kannattaa tehdä ajallaan,

niin metsä pysyy tuottavana

ja kestää myrskytkin parem-

min”, Leena Kukkonen kehot-

taa. ”Nyt onkin hyvä aika tilata

kevään taimet ja pyytää tarjous

taimikonhoidosta”, lisää Jarkko

Ronkainen.

Ylä-Savon vahvuus on aktiivinen nuoren

metsän hoito

Ylä-Savon läpi kulkevat viitostie ja junarata takaavat hyvät kuljetusyhteydet jalostettavaksi lähtevälle puulle.

Mhy Savotta työllistää omien toimihenkilöidensä lisäksi myös ison joukon paikallista, ammattitaitoista työvoimaa

metsänhoitotöissä ja puunkorjuussa.

Ylä-Savon tiimi koolla Sonkajärven toimistolla. Tiimin

esittely kulkee vasemmalta oikealle.

Antti Komulainen

, metsäasiantuntija Vieremä. Aloitti

mhy:ssä keväällä 2012. Päätoimena metsäsuunnittelu ja

tila-arviot, lisäksi GPS-paikannukset, mobiilimetsäsuun-

nitelmat ja muut IT-asiat. Yksi Savotan Puodin pyörittäjis-

tä. Vapaa-ajalla metsänhoitoa, metsästystä ja nörtteilyä.

Veijo Pursiainen

, metsäasiantuntija Sonkajärvi. Aloitti

metsänhoitoyhdistyksen töissä syksyllä 1989 alueneuvo-

jana. Harrastuksina metsästys ja metsänhoitotyöt.

Leena Kukkonen

, metsäasiatuntija Iisalmi itäinen. Aloitti

mhy:n palveluksessa keväällä 2002. Vapaa-aika kuluu

lasten kuljettelussa harrastuksiin ja metsässä liikkuen

joko suunnistuksen tai omien metsien hoidon parissa.

Juha Kiiskinen

, metsäasiantuntija Iisalmi läntinen. Aloit-

ti mhy:ssä noin 17 vuotta sitten metsäsuunnittelijana,

siirtyi aluevastaavaksi. Harrastuksina rakentelu, remon-

tointi, kalastelu, metsästys ja metsänhoito.

Vesa Ahola

, metsäasiantuntija Vieremä. Aloitti mhy:ssä

vuonna 1998. Vapaa-aika menee paljolti lasten kanssa

touhutessa, harrastuksina metsästys ja kalastus.

Jarkko Ronkainen

, metsäasiantuntija Iisalmen eteläi-

nen osa. Aloitti metsäneuvojan työt silloisessa Iisalmen

seudun mhy:ssä vuoden 1999 alussa. Vapaa-aika kuluu

monipuolisen liikunnan merkeissä, joku kirjakin tulee

talvisin luettua, matkailua mahdollisuuksien mukaan.

Jaakko Heikkinen

, metsäasiantuntija Sonkajärvi pohjoi-

nen, lisäksi oja- ja tiehankkeet. Mhy:ssä vuodesta 2010.

Tärkein harrastus on metsästys kahden pystykorvaisen

koiran kanssa. Lisäksi urheilua monipuolisesti ympäri

vuoden, uusimpana lajina suunnistus.

Marko Mustonen

, tiiminvetäjä, metsäasiantuntija Son-

kajärven etelä- ja itäosa. Aloitti vakituisena mhy:ssä

kesällä 2002, sitä ennen kolmena kesänä metsurina ja

harjoittelijana. Harrastukset metsästys ja jääkiekko.

Janne Makkonen

, korjuupalvelun hoitaminen Ylä-Savon

alueella ja pystykauppojen korjuun valvonta Sonkajär-

ven kunnan alueella. Aloitti metsänhoitoyhdistyksessä

vuoden 2001 lopulla. Harrastuksina metsästys, rata-

ammunta ja metsänhoito.

Tiimikierros Ylä-Savo

Tee paras

puukauppatili

www.keitelegroup.fi

Keiteleen kanssa teet aina

hyvät puukaupat. Innovatiivi-

nen sahauslinjastommepys-

tyy hyödyntämäänmyös ta-

vallistapienempiä ja lyhyem-

piä tukkeja.

Korkea tukkisaanto on ero,

jonkahuomaat iloisestimyös

puukauppatilissäsi.

Ostamme havutukki-

leimikoita, pyydä tarjous!

Hankintaesimies

Ari Sirviö

Puh. 040 521 4756

ari.sirvio

@ keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Iisalmi, Vieremä,

Sonkajärvi

Hankintaesimies

Mikko Rissanen

Puh. 040 579 8998

mikko.rissanen

@ keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Lapinlahti,

Varpaisjärvi

Hankintaesimies

Jani Rissanen

Puh. 040 689 7764

jani.rissanen

@ keitelegroup.fi

Hankinta-alue:

Pielavesi

Ota yhteyttä oman

alueesi metsäasiantuntijaan:

Hankintaesimies

Janne Kärki

Puh. 0400 368 512

janne.karki

@ keitelegroup.fi

Hankinta-alue: Nilsiä,

Juankoski, Kaavi

Metsänomistajan

maksuton

palvelunumero

0800 168 268

Tilaa pihapuiden kaato Mhy Savotasta

Mhy Savotan uusi yhteistyökumppani RR-Kuljetus tekee

pihapuiden kaatoa koko Savotan toimialueella. Puiden

kaato tapahtuu koneellisesti kuorma-auton kuormaimeen

asennetulla kouralla ja sahalla. Puu pätkitään latvasta lähtien.

Halutessasi pilkomme puutavaran vaikka

saunapuiksi asti ja kuljetamme oksat ja risut pois.

Muistathan, että voit vähentää osan piha-alueen puunkaa-

totyön kuluista verotuksessa kotitalousvähennyksenä.

Kysy lisää Mhy metsäasiantuntijaltasi.

metsänhoitoyhdistys

SAVOTTA