Previous Page  3 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 16 Next Page
Page Background

Metsän

omistajat • Savotta

3

Nyt kun puumarkkinoille tulisi luo-

da vakautta tulevien vuosien kasvaville

kauppamäärille, sotketaankin ilmapiiriä

metsänomistajia ärsyttäviä esityksillä.

Metsäteollisuus ry:n uusimmat ”avauk-

set” liittyvät puun mittaukseen ja tukki-

en mitta- ja laatuvaatimuksiin. Esiin on

nostettu mm. ajatus tukkipuiden kuu-

tioinnista kuorettomilla mitoilla. Jos sa-

hatukkimme ryhdyttäisiin kuutioimaan

kuorettomina, merkitsisi se keskimäärin

14 prosentin hinnan laskua, mikä var-

masti vaikuttaisi myös tarjontaan.

Jos mittaustapaa muutettaisiin, tukit

pitäisi hinnoitella uudelleen. Sopii vain

kysyä mitä hyötyä tästä pyörittelystä on.

Puutavaran mittauksen menetelmät ja

käytännöt eivät ole ostajakohtaisia asioita

vaan niitä säätelee mittauslainsäädäntö.

Yllättäviä ovat myös vaatimukset

tukkien minimilatvaläpimittojen korot-

tamiseen. Puumarkkinoilla tulee toimia

markkinataloudessa, jossa puukaup-

pojen hinnat, tukkien minimimitat ja

muut kaupan ehdot määräytyvät kilpai-

lun kautta. Nämä puukauppaehdot ovat

ostajakohtaisia. Jos nyt kävisi niin, että

puunostajat nostaisivat tukin läpimitta-

vaatimuksia yhtenä rintamana, olisi sel-

vää että kilpailuvirasto olisi tästä hyvin

kiinnostunut.

TARJOUSTEN VERTAILU VAATII

YHÄ ENEMMÄN AMMATTITAITOA

Puukauppatarjousten vertailussa pelkkä

yksikköhintojen vertailu ei riitä. Mhy:n

laajojen seuranta-aineistojen mukaan os-

tajien erot tukinkatkonnassa ovat olleet

merkittäviä. Jatkossa ostajien tarjouksis-

sa mitta- ja laatuvaatimukset vaihtele-

vat nykyistäkin enemmän. Esimerkiksi

ohuempi latvatukki saatetaan hinnoitel-

la eri tasoon kuin muut tukit. Puunmyy-

jälle tarjousten vertailu on entistäkin

vaikeampaa ja se vaatii ammattitaitoa.

Vaikuttaa siltä, että jatkossa mhy:n puu-

kaupallisten palvelujen kysyntä kasvaa.

KILPAILUTTAMINEN

ERITTÄIN TÄRKEÄÄ

Leimikoiden huolellinen kilpailuttami-

nen on metsänomistajille ainoa mah-

dollisuus vaikuttaa puun hintakehityk-

seen. Oikea markkinahinta voi muo-

dostua vain jos myyntieriä tarjotaan

useille ostajille. Ostajilla on merkittäviä

eroja puun hinnoittelussa, tukinkatkon-

nassa sekä muissa puukauppaehdoissa.

On mielestäni ihan selvää, että yksi ja sa-

ma ostaja ei voi olla aina paras: tukki- ja

kuituleimikolle, mänty-, kuusi- ja koivu-

leimikolle, kaikkina aikoina ja kaikissa

paikoissa. Näissä kiemuroissa kannattaa

aina hyödyntää oman metsänhoitoyhdis-

tyksen asiantuntemusta ja palveluja.

Timo Leskinen,

kenttäjohtaja

MTK Metsälinja

Puh. hinta: lankapuh. 8,35 snt + 6,91 snt/min, matkapuh. 8,35 snt + 16,69 snt/min

PAIKALLISTA ASIANTUNTEMUSTA

JA PALVELUA METSÄNOMISTAJILLE

SÄÄSTÖPANKKI OPTIASTA

Asiantuntijamme auttavat sinua mm.

• Metsätulojen sijoittamisessa sekä säästämisessä

• Sukupolvenvaihdoksissa ja metsätilakaupoissa

• Rahoitusasioissa

saastopankki.fi/optia

/saastopankkioptia

OTA YHTEYTTÄ,

KARTOITETAAN YHDESSÄ

SINULLE SOPIVIMMAT

RATKAISUT!

IISALMI

Savonkatu 15

puh. 029 041 2540

LAPINLAHTI

Juhani Ahontie 2

puh. 029 041 2610

SONKAJÄRVI

Lyseotie 1

puh. 029 041 2570

VARPAISJÄRVI

Kauppatie 25

puh. 029 041 2580

VIEREMÄ

Ponssentie 2

puh. 029 041 2590

NILSIÄ

Nilsiäntie 71

puh. 029 041 2580

”Yksi ja sama ostaja ei

voi olla aina paras”

Viime kuukausina puuta on ollut tarjol-

la kysyntään nähden reilusti ja varsinkin

kuitupuumarkkinoita vaivaa selvä yli-

tarjonta. Puumarkkinat ovat toimineen

tarjonnan puolesta hyvin jo useiden vuo-

sien ajan, mutta kysyntäpuolella on mer-

kittäviä haasteita.

Viime vuosien erityinen ongelma on

ollut havukuitupuun riittämätön kysyn-

tä. Tilannetta on vaikeuttanut heikko

energiapuun kysyntä. Havukuitupuun

lisäkäyttö Kymenlaaksossa, Varkaudes-

sa ja Äänekoskella tulevat todella tarpee-

seen, mutta uusiakin investointipäätök-

siä tarvitaan vielä. Näistä merkittävin

on Finnpulpin tehdashanke Kuopiossa.

Myös Pohjois-Suomen tehdashankkeet

ovat erittäin tervetulleita.

SELLUSUHDANNE EI NÄY

KUITUPUUN HINNASSA

Varsinkin sellu- ja kartonkiteollisuu-

dessa menee hyvin. Sekä hinnoissa et-

tä vientimäärissä on positiivinen kehi-

tyssuunta. Esimerkiksi sellulla tehdään

rajusti tulosta tällä hetkellä. Tätä taus-

taa vasten havukuitupuun hintakehitys

ei ole lainkaan seurannut tuotemarkki-

noiden myönteistä kehitystä. Paperite-

ollisuudella tilanne on haasteellisem-

pi, mutta tuotannon sopeuttamisella on

palautettu kannattavuutta myös paperi-

puolella.

Sahatavaran markkinatilanne on tällä

hetkellä haasteellisempi. Valmiiden tuot-

teiden varastot ovat korkealla ja tämä on

painanut keskihintoja. Vientimäärät ovat

kuitenkin säilyneet varsin korkealla.

VUONNA 2016 OSTOMÄÄRÄT

KASVUSSA

Havukuitupuun ylitarjontatilanne jat-

kuu edelleen. Kysyntä painottuu kesän-

tai kelirikon aikana korjattaviin havu-

tukkileimikoihin. Kuusitukin kysyntä-

näkymä on mäntyä parempi. Kuitupuun

markkinatilanteen uskotaan tasapainot-

tuvan, ainakin osittain, vuoden jälkipuo-

liskolla.

Kuluvana vuonna odotetaan sekä ko-

timaan että vientimarkkinoiden kysyn-

nän elpymistä. Sahatavaramarkkinoiden

tasapainottuminen tapahtunee kuiten-

kin hitaasti. Pellervon taloudellisen tut-

kimuslaitoksen (PTT) mukaan vuonna

2016 metsäteollisuuden puunkäytön kas-

vaessa puukauppamäärien kasvuksi en-

nustetaan 3-6 %. Puun kysyntä on tänä

vuonna elpymässä.

Kuitupuun kysyntävaje jatkuu vieläkin

Lisää vakautta puumarkkinoille

Pohjois-Savossa puukauppoja on tehty viime viikkoina 40-60 000 m

3

viikossa, mikä on varsin tavanomainen määrä. Tähän aikaan

vuodesta ostot keskittyvät sopimusasiakkaisiin ja kilpailu

puumarkkinoilla on perinteisesti vähäisempää.