Previous Page  4 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 16 Next Page
Page Background

Sanni:

Oiva, pitäskö minun myyvvä mehtee?

Oiva:

Jos sinusta siltä tuntuu ja metsässä on tarpeita, niin miksipä ei.

Olihan niistä metsäkaupoista alustavasti puhetta, kun viimeksi tavat-

tiin. Kohteita sinun metsässä toki olisi. Mistä tämä ajatus nyt tuli mie-

leesi?

Sanni:

Joku virman mies pölähti männä viikolla tuppaan ja ostattelj si-

tä minun muantievarren vanahoo kuusikkota. Sitä mitä minnoun siäs-

tännä pahan päevän varalle. Sano maksavasa päevän hinnan, kun het´

piätän. Pipon jätti mulle vähänniinku käs´rahaks. Mutta ee se pipo oe-

keen käy minun hapitukseen, oun mieltynnä paremminniin tähän va-

nahaan.

Oiva:

Sitä kuusikkoahan me olemme yhdessä monta kertaa ihailleet-

kin. Uudistuskypsää kuusikkoa, onneksi vielä hyväkuntoisen näköistä.

Sanni:

Kommee mehtä se on! Vilahti mulla mielessä, että jos myyvvä

ryssäättäs sen silleeks, pistäs rahoeks ja lähtis kahtelemmaan mualima-

ta! Mänis jonnekkii lämpöseen ja makkaelis uima-altaan laejjalla niin

ku suokiärme. Söes ja joes hyvin ja kärventäs nahkoosa, minä ku niät

näen talavella näätän ihan kalakkilaevan kapteenilta.

Oiva:

Onhan tuossa ajatusta, jokos tehdään metsänkäyttöilmoitus? Kil-

pailuttaa se leimikko kyllä ehdottomasti kannattaa, et kai sinä autoa-

kaan osta ilman hintavertailua ja testiajoa? Ei pidä ostaa sikaa säkissä…

tai tässä tapauksessa myydä.

Sanni:

No niinpä tietenniin, pijätkö sinä minuva ihan pölöhönä! Mutta

jos myö kuitennii vielä siästettäs se kuusikko, ku ee mulla oekeestaan

oes minkäänlaesta pikkurahan puutetta. Eikö niissä nuorissa metissä

oes harventamista? Hoetelis ne ensinnäkkii kuntoon, että ruppeisivat

oekein kasvoo ryöheemään. Vai eikö se pien puu sitten ostajille kelepoo

ollenkaan?

Oiva:

Kyllä kuitupuu ja energiapuukin kaupaksi käy. Jos ei välttämättä

juuri tällä hetkellä ja kaikille ostajilla, niin vuoden sisällä varmaankin.

Seuraillaanhan tilannetta. Sinulla on useitakin ensiharvennuskuvioita,

ja pellon takana olevassa rämemännikössä on myös harvennustarvetta,

sieltä lähtisi jo jonkin verran parrua ja pikkutukkiakin. Harvennuksen

jälkeen sinne voisi suunnitella kasvatuslannoituksetkin heti perään,

niin lähtee arvokasvu oikein kunnolla vauhtiin.

Sanni:

Kuulostaspa meleko mukavalta! Mitenkä sitä tukkija piisoes tu-

levaesuuteen, jos ee niitä mehtijä hoejja aekanaan? Kaet sitä tarvii saha-

ta lankkuva seuroovillakii vuos´kymmenillä?

Oiva:

Se tämä metsänkasvatus on pitkäjänteistä puuhaa ja hyvän lop-

putuloksen saadakseen metsäomaisuuteen pitää myös vähän sijoittaa.

Metsä ei hevillä sopeudu nykyiseen lyhytnäköiseen kvarttaalitalou-

teen.

Sanni:

Seurailleppa sinä niitä varttaaleja ja ilimota minullekkii, mil-

lonka ruppee taevaanmerkit olemaan kohillaan. Tehhään se leimikko

valamiiks nyt, niin suahaan sujjauttoo se myyntiin het ku siltä alakaa

tuntuva! Enkä minä toenperrään sinne lämpöseen meinoo lähtee suo-

kiärmeenä makkoilemmaan ja nahkoon polttamaan. Ossoon minä tär-

vätä tiällä lähempänäkii, jos vuan haluvan.

Miten Sannilta onnistuu pisneksen teko?

Käy lukemassa

mhy.fi/savotta/savotan-sannin-terveiset

Sanni suunnittelee metsäkauppaa

4

Metsän

omistajat • Savotta

Saara Koskinen

Savotan Sannin terveiset

Metsänhoitoyhdistykset ja nii-

den jäseninä olevat metsän-

omistajat ovat laajasti ilmoit-

tautuneet mukaan PEFC-ryh-

mäsertifiointiin. Sertifioinnin

vaatimukset uudistuivat syk-

syllä. Myös aluejako on muuttu-

nut, joten jatkossa ryhmäsertifi-

ointi toteutetaan Suomessa vii-

dellä alueella.

Ryhmäsertifikaatteja

hal-

linnoi Kestävän Metsätalouden

Yhdistys, joka on metsäteolli-

suuden ja metsänomistajajärjes-

tön perustama yhdistys. Entiset

sertifikaatit ovat voimassa sii-

hen saakka, kunnes jokavuoti-

nen arviointi uusien vaatimus-

ten pohjalta on valmis.

Metsäsertifiointiin

odote-

taan seuraavaksi ilmoittautu-

misia muilta metsätalouden toi-

mijoilta ja järjestöiltä. Vuoden

alussa ilmoittautuminen avau-

tui yksittäisille metsänomistajil-

le ja urakoitsijoille.

YKSITYISMETSÄT RYHMÄ-

SERTIFIOINNIN PERUSTA

”Metsänhoitoyhdistyksen

jä-

senet ovat mukana ryhmäser-

tifioinnissa oman yhdistyksen-

sä kautta. Esimerkiksi Itäisen

PEFC-ryhmäsertifiointialueen

kaikki yhdistykset ilmoittautui-

vat mukaan sertifiointiin”, mai-

nitsee MTK:n kenttäpäällikkö

Jukka Hujala.

Itäinen alue kat-

taa Keski-Suomen, Pohjois-Sa-

von ja Pohjois-Karjalan. ”Met-

sänhoitoyhdistysten jäsenyyden

kautta ryhmäsertifioinnissa on

mukana noin 4/5 suomalaisista

yksityismetsänomistajista”, ker-

too Hujala.

Metsänomistajalle sertifioin-

ti on vapaaehtoista. Ilman ser-

tifiointia puunmyynti on koko

ajan vaikeutumassa, sillä tänä

päivänä puunostajat haluavat

hankkia käytännössä aina serti-

fioitua puuta.

MHY HUOLEHTII

SERTIFIOINNIN

JÄSENTEN METSILLE

Mhy Savotassa korjuu- ja met-

sänhoitotöiden

toteutukses-

ta vastaava

Minna Karppinen

muistuttaa, että sertifiointi teet-

tää työtä mutta on luonnollinen

osa jokapäiväistä toimintaa.

”Pidämme huolta korjuu-

palvelussa, metsuritöissä, met-

sänviljelyssä,

lannoituksissa

ja kaikessa mikä metsään liit-

tyy, että toimimme aina ajan-

kohtaisten sertifiointivaatimus-

ten mukaisesti. On huolehdit-

tava lakisääteisistä velvoitteista,

puuston terveydestä, riittävistä

suojakaistoista ja säästöpuista,

hyvästä työn laadusta, suojelu-

ja ympäristöasioista ja paljosta

muusta. Tämä vaatii koulutusta

metsänomistajille, mhy:n toimi-

henkilöille, metsureille ja kai-

kille urakoitsijoille.”

”Vuosittain tehtävissä audi-

toinneissa tarkastellaan, olem-

meko toimineen vaatimusten

mukaan. Vastikkeeksi tästä kai-

kesta saamme puulle turvatum-

paa kysyntää ja voimme sanoa

reilusti, että harjoitamme kestä-

vää metsätaloutta”, Karppinen

sanoo.

VAATIMUKSET TIUKENTUIVAT

JONKIN VERRAN

Vuoden 2016 alusta PEFC-met-

säsertifiointi perustuu Suomes-

sa 32 kriteeriin. Kokonaan uu-

sia seurattavia asioita ovat ros-

kaamiseen ja metsänhoidon

laadunvarmistukseen liittyvät

vaatimukset.

Lisäksi

muinaismuistojen

säilyttäminen, metsänkäyttöil-

moituksen/ympäristöselvityk-

sen tekeminen sekä metsätyö-

palvelujen hankinta nostettiin

omiksi itsenäisiksi kohdikseen.

Suurin osa entisistä vaatimuk-

sista on tarkennettu vastaa-

maan muuttuneita olosuhteita.

Metsänomistajille taloudellises-

ti merkittävimpiä kohteita ovat

vesistöjen suojakaistat ja sääs-

töpuut, joihin on tehty tarken-

nuksia.

Metsänomistajat mukaan

uudistuvaan

PEFC-ryhmäsertifiointiin

MIKÄ MUUTTUI?

Saat

PEFC-sertifioinnin

metsillesi

jäsenetuna!

- säästöpuita jätettävä 10 kpl/ha jokaisella leimikolla

(ennen 5-10 kpl/ha)

- suojakaistan leveys 5-10 m, puita saa poimia

- metsiä ei saa roskata

- metsänpalvelun tuottajalla on oltava

laadunvalvonta

- yli 50 hehtaarin tilalla on oltava

ajantasaiset tiedot

metsävaroista