Previous Page  6 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 16 Next Page
Page Background

6

Metsän

omistajat • Savotta

Männystä tehdyt pylväät ovat yksi arvokkaim-

mista leimikoilta saatavista tavaralajeista. Pyl-

vään hinta on noin 10 €/m

3

korkeampi kuin män-

tytukin. Tavallisesti pylväitä korjataan uudistus-

hakkuilta mutta joskus niitä voidaan korjata jo

harvennushakkuussa ja toisen kerran uudistetta-

essa. Tuolloin metsänomistaja saa metsästään taa-

tusti parhaan mahdollisen tuoton.

Pylvääksi kelpaava mänty on tavallisesti hie-

man karummalla paikalla kasvanutta, hyvin kar-

siutunutta, solakkaa ja pitkää. Pylväiden pituudet

alkavat kahdeksasta metristä ja suurimmat ovat

yli 20 metrisiä. Minimilatvaläpimitta pylväissä on

13 senttimetriä, joka tarkoittaa, että osalle kuitu-

puuta saa myös pylvään hinnan.

Osalle metsänomistajista pylväät voivat ol-

la aivan vieras asia, mutta ammattitaitoinen met-

säsuunnittelija on kuitenkin saattanut jo metsä-

suunnitelmaan lisätä maininnan joltakin kuviol-

ta löytyvistä pylväspuista. Viimeistään leimikkoa

suunniteltaessa metsäasiantuntijamme kiinnittä-

vät asiaan huomiota. Savotan alueella pylväitä os-

taa Iivari Mononen -konserniin kuuluva Scanpole

oy, jonka hankintaesimies voi käydä vielä varmis-

tamassa puiden laadun. Kun kaupat on tehty, os-

tajan edustaja käy leimaamassa pylväät pystyyn.

Hän arvioi puut silmämääräisesti, veistää puun

kylkeen merkin ja kirjoittaa siihen katkaistavan

pylvään pituuden.

Yleensä Scanpole ostaa pylväitä pystykaupal-

la, usein yhdessä jonkun muun toimijan kanssa,

jolloin pylväät menevät Scanpolelle ja muut tava-

ralajit toiselle ostajalle. Jos pylväitä on esimerkiksi

pienempi määrä, kannattaa ottaa avuksi Mhy Sa-

votan korjuupalvelu, joka toimittaa puutavaralajit

oikeisiin osoitteisiin ja näin optimoi tulot metsän-

omistajan tilipussiin.

Nilsiän Palonurmessa metsänomistaja

Mat-

ti Pietikäisen

metsässä tehtiin helmikuun alus-

sa savottaa, jossa Mhy Savotan korjuupalvelu kor-

jasi pylväät ja samalla teki harvennushakkuu-

ta muutamalla kuviolla. Mäntyjen hyvä laatu oli

jo ennakkoon maanomistajan tiedossa ja hänel-

le oli itsestään selvää, että niistä on tehtävä pyl-

väitä. Mhy välittää leimikolta pylväät Scanpolelle

ja tukit, parrut ja kuidut toimitussopimuksillaan

muille yhteistyökumppaneilleen.

Antti-Jussi Väänänen

Mhy Savotan korjuupalvelu huolehtii, että puun runko

hyödynnetään parhaalla mahdollisella tavalla. Metsänomistajan

kannalta oikean ostajan etsiminen tuo mukavan lisän tilipussiin.

Työmaalla kahvitauolla Metsänhoitoyhdistys Savotan metsäasiantuntija Antti-Jussi Väänänen, maanomistaja Matti Pietikäinen ja ostoesimies Erkki Lehtovaara Scanpolelta.

Pylväillä lisätuloa metsänomistajalle

Leimaus ohjeistaa tekemään etummaisen rungon tyvestä 4,6 metrisen

tukin ja sen jälkeen 11 metrisen pylvään. Latvasta saadaan vielä monta

metriä parrua ja kuitua.

MHY SAVOTAN KORJUUPALVELU VÄLITTÄÄ

MONTAA SORTTIA:

- mänty- ja kuusitukkia

- mänty ja kuusi pikkutukkia

- koivun tukkia ja tyvitukkia

- mäntypylväitä

- mänty- ja kuusiparrua

- havu- ja koivukuitua

- energiarankaa

- hakkuutähdettä

Aki Kärkkäinen

Antti-Jussi Väänänen