Previous Page  7 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 16 Next Page
Page Background

Metsän

omistajat • Savotta

7

SETUNNE,

KUNASIAT

LOKSAHTAVAT

PAIKOILEN..

METSÄNOMISTAJAN

KAIKIPANKI-JA

VAKUUTUSPALVELUT

YHDESSÄ

op.fi/metsa

Metsäkeskuksen julkisin varoin kerää-

mä ja ylläpitämä metsävaratieto perus-

tuu laserkeilaukseen, ilmakuvaukseen ja

tietokonetulkintaan.

Metsäsuunnitteli-

jat käyvät maastossa tarkastamassa vain

kaikkein hankalimmin konetekniikalla

tulkittavat kohteet, lähinnä taimikoiden

hoitotarpeen.

Kaukokartoitusaineiston

perusteella lasketaan puustotiedot, teh-

dään metsikkökuviointi ja kirjataan met-

sänhoito- ja hakkuuehdotukset.

Kullakin alueella metsävaratiedon

keräys ja jalostus kestää hyvinkin pa-

ri vuotta, jonka jälkeen tieto on valmis

hyödynnettäväksi. Vuosittain saadaan

inventoitua 1,5 miljoonaa hehtaaria, jo-

ten inventointikierto on 10 vuotta. Tämän

vuoden alussa 75 prosenttia yksityismet-

siä eli 10,6 miljoonaa hehtaaria on valmii-

na.

Valmis metsävaratieto on metsän-

omistajan käytössä maksutta

Metsään.fi-

palvelussa. Halutessaan metsänomistaja

voi antaa esimerkiksi metsänhoitoyhdis-

tykselle suostumuksensa metsävaratie-

tojensa käyttöön. Suostumuksen voi an-

taa jo nyt, vaikka metsätieto ei olisi vielä

valmista. Näin Mhy saa tiedot käyttöönsä

heti kun ne julkaistaan.

MIKSI MHY:LLE KANNATTAA

ANTAA SUOSTUMUS?

Metsänomistaja saa valtion varoin kerätyt

metsävaratiedot käyttöönsä helppokäyt-

töisessä palvelussa. Tiedot auttavat tutus-

tumaan omaan metsään ja tekemään pää-

töksiä metsän käytöstä ja hoidosta. Tähän

on hyvä ottaa metsäammattilainen mu-

kaan.

”Voimme hyödyntää metsävaratietoa

parhaiten silloin, kun metsänomistaja on

antanut meille siirtoluvan. Tällöin esimer-

kiksi voimme käyttää laserkeilattua ai-

neistoa tilakäyntien yhteydessä tai poh-

jana tarkemman metsäsuunnitelman laa-

dinnassa. Sellaisella tilalla, missä ei ole

ollut aiemmin kuviotietoja, uusi aineis-

to helpottaa ja nopeuttaa meidän työtä ja

sitä kautta myös metsänomistajaa. Näin

voimme tehokkaammin palvella metsän-

omistajaa”, kertoo korjuupalvelu- ja toteu-

tusvastaava

Minna Karppinen

.

MITEN SUOSTUMUS

ANNETAAN?

Metsänomistaja voi antaa suostumuksen

kirjautumalla

Metsään.fi-

palveluun tai

täyttämällä paperilomakkeen.

Alla kolme vaihtoehtoa:

1.

Kirjaudu sisään

www.metsään.fi.

Kirjautumiseen tarvitset pankkitunnuk-

set tai matkapuhelimen mobiilivarmen-

teen. Mene kohtaan Asiointi-Metsätieto-

jen luovutus. Valitse Metsänhoitoyhdistys

Savotta ry ja laita rasti ruutuun.

2.

Kotisivultamme

www.mhy.fi/sa-

votta löydät pikalinkin suostumuksen

antoon. Linkki ohjaa suoraan

Metsään.fi

suostumuksen anto sivulle.

3.

Voit tulostaa lomakkeen kotisivul-

tamme

www.mhy.fi/savotta

tai pyytää

paperilomakkeen metsäasiantuntijaltasi.

Kirjoita luovutuksensaajaksi Metsänhoi-

toyhdistys Savotta ry. Voit toimittaa lo-

makkeen Mhy-toimistoon.

Hyödynnä metsävaratiedot

Metsään.fi

-palvelussa

Kaavilta ja Juankoskelta julkaistaan tuoretta

tietoa kevättalvella. Valtaosa Mhy Savotan

alueen metsävaratiedosta on

metsänomistajien käytössä tämän ja ensi

vuoden kuluessa. Anna meille suostumus

metsätietosi käyttöön, niin katsotaan

yhdessä missä kunnossa metsäsi ovat.

MITÄ HYÖDYT

METSÄÄN.FI

PALVELUSTA?

- kaikki metsätilat yhdessä paikassa

- metsäsi perustiedot ja puustotiedot

- toimenpide-ehdotukset

- uudet ilmakuvat ja kartat

- voit tehdä metsänkäyttöilmoituksen

- paikka metsäveromuistiinpanoille

- helppo yhteydenpito metsäpalvelun tarjoajaan

- hyvä pohja metsäsuunnitelmalle

Ota meidät mukaasi

Metsään.fi

-palveluun – Osallistut älypuhelimen arvontaan.

Arvontaan osallistuvat kaikki vuoden 2016 aikana Metsänhoitoyhdistys Savotalle

metsävaratiedon siirto- tai selailuluvan (sähköisesti tai paperilomakkeella)

antaneet metsänomistajat.

Pidä huolta

per i nnös täs i

Kasvavan metsän boorilannoituksella

ehkäiset tulevaisuuden hävikkiä ja säästät

selvää rahaa jopa 20 000 € / ha.

WWW. E CO L AN . F I

OTA YHT E Y T TÄ ME T S ÄNE UVO J A A S I

K YS Y L I S Ä Ä OMA LTA

ME T S ÄNEUVOJA LTA S I .

Oletko varmistanut taimet ensi kesän istutuksiin?

Vielä ehdit, ota yhteyttä metsäasiantuntijaasi.