Previous Page  8 / 16 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 16 Next Page
Page Background

8

Metsän

omistajat • Savotta

Mhy Savotassa metsäsuunnitel-

mia laativat

Henri Väänänen

,

Anna Nousiainen

ja

Antti Ko-

mulainen

. Viime vuonna suun-

nitelmia tehtiin noin 14000 heh-

taarille.

”Suunnitelma on voimassa

10 vuotta. Useimmin yhteyden-

otto meille tulee juuri siinä vai-

heessa, kun edellinen suunni-

telma on vanhenemassa. Usein

myös

sukupolvenvaihdoksen

yhteydessä teetetään uusi suun-

nitelma, kun joka tapauksessa

tarvitaan metsänarvio”, kertoo

Henri Väänänen.

SUUNNITELMALLISTA

METSÄNHOITOA

”Kun kurkun taimi tuottaa sa-

don 14 vuorokaudessa, on puun

kanssa mukava toimia pidem-

mällä syklillä”, toteaa Nilsiän

Taimituote Oy:n yrittäjä

Risto

Taskinen

.

”1990-luvun alussa siirryim-

me kasvihuonetilaksi ja koti-

palstan oheen on pikkuhiljaa

ostettu lisää metsää. Kasvatus-

metsäpainotteisia, kohtuu hyviä

maapohjia. Kauimmaisten tilo-

jen välimatka on kolmisensa-

taa kilometriä, joten ei niitä itse

ehdi kävelemään ja tutkimaan”,

Taskinen kertoo hymyillen.

Hän onkin tilannut Henri

Väänäseltä metsäsuunnitelman

sitä mukaan, kun uusi metsä-

tila on hankittu. Väänänen las-

kee, että kolmena kesänä on

Taskisen metsiä jo suunnitellut.

Saman tien sovitaan suunnitel-

man teosta Keiteleelle.

Taskinen toteaa, että metsä-

suunnitelman teettäminen on

ollut hänelle itsestään selvyys.

”Kotitilan metsä on tuttu jokais-

ta kiveä ja kantoa myöten. Uu-

det metsät eivät ole niin tuttu-

ja, joten niissä metsäsuunnitel-

masta on suuri apu. Ajattelenpa

myös, että on hyvä, kun sama

ihminen on tehnyt kaikki suun-

nitelmat.”

”Metsähommia olen ikäni it-

se tehnyt. Metsäsuunnitelmat

auttavat suunnittelemaan seu-

raavan vuoden metsätyöt. Osan

teen itse mahdollisuuksien mu-

kaan ja osan teetän metsänhoi-

toyhdistyksellä.” Taskisella on

pihalla moto, jolla hän käy itse

tekemässä muun muassa nuo-

ren metsän kunnostukset. Val-

tavat kasvihuoneet lämpiävät

hakkeella, joten pienpuulle on

kysyntää omasta takaa. Taski-

selle on kunnia-asia, että hak-

kuut tehdään ajallaan, suunni-

telman mukaan.

Taskinen on jo tutustunut

metsäsuunnitelman mobiiliver-

sioon eli Metsäselaimeen ja se

on tarkoitus ottaa käyttöön pi-

kimmiten. Väänänen vinkkaa,

että Metsäselaimen avulla liik-

kuminen uusilla palstoilla on

helppoa ja kuviotietoja voi tar-

kastella paikan päällä. ”Paperi-

nen versio kuitenkin tarvitaan,

sitä on mukava selailla sohval-

la maaten”, Taskinen naurahtaa.

”Haaveena on, että eläkkeel-

lä olisi enemmän aikaa tehdä

mehtähommia.”

LÄHTÖKOHTANA

METSÄNOMISTAJAN

TAVOITTEET

Metsäsuunnitelman lähtökoh-

tana ovat aina metsänomistajan

tavoitteet oman metsänsä suh-

teen. Ennen maastotöiden alka-

mista metsänomistajan kanssa

keskustellaan siitä, mitä maan-

omistaja suunnitelmalta odot-

taa.

”Hyvin usein lähtökohtana

on, että metsää halutaan hoitaa

ja hakata kestävästi. Eli 10-vuo-

tiskaudelle suunnitelma laadi-

taan niin, että metsän puuston

kasvu ja hakkuumäärä vastaa-

vat mahdollisuuksien mukaan

toisiaan, huomioiden kuitenkin

metsän

kehitysluokkaraken-

ne”, Väänänen kertoo. ”Metsän-

omistajalla voi olla erilaisia toi-

veita tietyille alueille esimer-

kiksi maiseman säilyttäminen,

riistanhoito tai virkistyskäyttö.

Nämä otetaan huomioon metsä-

suunnitelmaa tehdessä. Lisäk-

si merkitsemme, jos kuviolla on

mahdollisia vaihtoehtoisia kä-

sittelymuotoja.”

Metsäsuunnitelmaa

var-

ten käydään jokaisella kuviol-

la inventoimassa puusto, tar-

kistamassa pitävätkö kuviora-

jat paikkansa ja kartoittamassa

mahdolliset metsälaki- ja muu-

ta erityiskohteet. Samalla kat-

sotaan tulevat hakkuut ja met-

sänhoitotarpeet.

Väänänen

muistuttaakin, että kuvioittai-

nen arviokäynti maastossa on

seikka, joka erottaa varsinaisen

metsäsuunnitelman esimerkik-

si laserkeilauksen kuvioinnista.

”Työ maastossa etenee noin

30-35 hehtaarin päivävauhtia.

Nyt talvella on muuten hyvä ai-

ka tilata uusi suunnitelma ensi

kesäksi”, Väänänen vinkkaa.

Henri Väänänen luovuttaa

valmiin

metsäsuunnitelman

metsänomistajalle aina henki-

lökohtaisesti. Pöydän ääressä

katsotaan kuviot läpi ja tarkas-

tetaan kiireelliset hakkuu- ja

hoitotyöt. Samalla metsänomis-

tajalla on mahdollisuus kysyä

neuvoja ammattilaiselta tai so-

pia siitä, että metsänhoitoyhdis-

tys laittaa esimerkiksi metsän-

hoitotyöt tai leimikon suunnit-

telun käyntiin.

”Selvästi Henri on maastos-

sa ollut, kun jokaisen kuvion

hän osaa täällä työhuoneessa

kuvailla”, Taskinen naurahtaa.

Päivi Mäki

METSÄSUUNNITELMA ON JOKAISEN METSÄNOMISTAJAN PERUSTYÖKALU

Käsikirja metsääsi kymmeneksi vuodeksi

Risto Taskinen kertoo, että metsäsuunnitelman lopputulokset ovat yl-

lättäneet positiivisesti. Henri Väänänen on tehnyt metsäsuunnitelman

Taskisen Maaningalla sijaitsevalle metsätilalle.

Ketäpä ei kiinnostaisi, paljonko omassa metsässä on puuta, millaiset ovat lähiajan

hakkuumahdollisuudet, mitä hoitotöitä kannattaisi tehdä ja ennen kaikkea

mitä tämä kaikki tarkoittaa euroissa.

NÄIN METSÄSUUNNITELMA TEHDÄÄN

1. Keskustelu metsänomistajan kanssa siitä, mitä hän metsäsuunnitelmalta odottaa.

2. Kuviorajojen tarkistus ilmakuvista ja alustava kuviointi. Katsotaan lisätietoja hankerekisteristä eli mitä

mhy:n toimesta on tilalla aiemmin tehty.

3. Ilmoitus metsänomistajalle maastotöiden alkamisesta. Metsänomistaja voi halutessaan lähteä mukaan

seuraamaan maastotöitä.

4. Maastokäynti jokaisella kuviolla. Puuston mittaukset, hoito- ja hakkuuehdotukset, kuviorajojen tarkistus,

laki- ja luontokohteet, muut havainnot ja mahdolliset vaihtoehtoiset käsittelymuodot.

5. Karttojen lopullinen piirtäminen.

6. Metsäsuunnitelman koostaminen ja laskelmat seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi.

7. Suunnitelman luovuttaminen metsänomistajalle henkilökohtaisesti.

Säänkestävään maastotietokoneeseen voidaan tallentaa puusto- ja kuviotiedot heti metsässä, jolloin työ

nopeutuu merkittävästi. Metsäsuunnittelija käy jokaisella kuviolla mittaamassa puuston tilavuuden sekä

arvioimassa metsänhoito- ja hakkuutarpeet.

Voit ladata Metsäselain-sovelluksen puheli-

meesi sovelluskaupasta hakusanalla

”Metsäselain”. Tutustu palveluun demo-

metsäsuunnitelman avulla. Jos haluat selail-

la omaa metsäsuunnitelmaasi, ota yhteyttä

metsäasiantuntijaasi.

Lue lisää

mhy.fi/savotta

Jäsenetu

METSÄSUUNNITELMA TASKUUN